Máte dotaz? Zavolejte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

Zpracování osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři webových stránek www.topnatur.cz pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři na základě zásad zpracování osobních údajů. Pro období od 25. 5. 2018 nabírá společnost TOPNATUR s.r.o. nový souhlas pro obchodní účely, který je účinný po tomto datu. Datum počátku účinnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je v textu souhlasu. Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Plné znění zásad společnosti TOPNATUR s.r.o naleznete zde.

Informační povinnost

Společnost TOPNATUR s.r.o (dále jen „e-shop”), se sídlem K Teplinám 679, Slušovice 763 15, IČ: 25312871, (dále jen „Správce“), v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“) zpracovává Vámi poskytnuté osobní údaje.  

E-shop zpracovává Vaše osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování, a to buď:

Vaše osobní údaje e-shop zpracovává především za účelem nákupu zboží a služeb, péče o zákazníky a marketingové činnosti. 

Osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy, nebo pro uzavření takové smlouvy bude e-shop zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě osobních údajů, ke kterým byl udělen informovaný souhlas, tak tyto bude e-shop zpracovávat po dobu 7 let. 

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na emailovou adresu info@topnatur.cz nebo dopisu na kontaktní údaje e-shopu dle bodu 1.

E-shop je oprávněn zpracovávat osobní údaje manuálně a automatizovaně rovněž prostřednictvím určených zpracovatelů. Aktuální seznam zpracovatelů poskytne e-shop na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům e-shopu a zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Účel zpracování osobních údajů - zasílání novinek

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost TOPNATUR s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici výhradně pro své vlastní potřeby, a to za účelem nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, jak rovněž za účelem zlepšení nabídky služeb správce a komunikace mezi správcem a subjektem údajů, a to až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů nebo do doby ukončení činnosti TOPNATUR s.r.o. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice, 763 15, IČ: 25312871.  Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti TOPNATUR s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.topnatur.cz a pro účely internetové reklamy společnosti TOPNATUR s.r.o.

Účel zpracování osobních údajů - zaslání e-booku

U subjektů, které udělily souhlas se zaslání elektronické knihy receptů TOPNATUR prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost TOPNATUR s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici výhradně pro své vlastní potřeby, a to za účelem zaslání elektronické knihy receptů TOPNATUR, a to až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice, 763 15, IČ: 25312871. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti TOPNATUR s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.topnatur.cz a pro účely internetové reklamy společnosti TOPNATUR s.r.o.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Společnost TOPNATUR s.r.o, zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost TOPNATUR s.r.o. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Dle nařízení bude mít subjekt údajů od 25. 5. 2018 v případě, že bude pro TOPNATUR s.r.o. identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže TOPNATUR s.r.o. svoji totožnost, následující práva. Dle čl. 15 GDPR bude mít subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti TOPNATUR s.r.o.: potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.