Máte dotaz? Zavolejte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

Vrácení a reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku (neúplná objednávka, poškozené zboží). Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formulář ke stažení zde.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (objednávka, faktura). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. 

 

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do 7 pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou.

 

Zákonná práva z vad

 

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

V případě uznání vady dochází k vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese TOPNATUR s.r.o, K Teplinám 679, Slušovice 763 15.

Práva z vadného plnění lze uplatnit i zasláním reklamačního protokolu na elektronickou adresu prodávajícího, společně s dokumentací odůvodňující reklamaci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o reklamaci a všechny potřebné informace a dokumentaci nezbytnou pro posouzení reklamace.

Prodávající kupujícího přiměřeným způsobem informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.