Máte otázky? Zavolajte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

GDPR - Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUČENÍ SUBJEKTU

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:

• meno a priezvisko,

• poštová adresa,

• fakturačná adresa,

• emailová adresa,

• telefonický kontakt,

• IP adresa,

• Cookies.

2. Účelom spracovania osobných údajov je:

Spracovanie objednávky na predaj a zasielanie obchodných ponúk Správcu.

Doba spracovania osobných údajov je:

Po dobu trvania zmluvy a následne ešte jeden rok od jej ukončenia.

3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím osobám:

Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám.

Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytované dobrovoľne.

*Poučenie Subjektu údajov

Správca týmto v súlade s ustanovením článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

• osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

• dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o zasielaní obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

• pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu / môže dôjsť k automatizovanému rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o zamestnanie, ak bude Subjekt údajov u Správcu evidovaný ako neúspešný uchádzač,

• Správca nemenoval poverencov pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,

• Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám,

• Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, prípadne obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako i právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.