Máte otázky? Zavolajte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

Zásady spracovania osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so zhromažďovaním, uchovaním a spracovaním osobných údajov obsiahnutých v tomto formulári webových stránok www.topnatur.cz pre účel stanovený nižšie. Tento súhlas udeľujem pre všetky údaje obsiahnuté v tomto formulári na základe zásad spracovanie osobných údajov. Pre obdobie od 25. 5. 2018 naberá spoločnosť TOPNATUR s.r.o. nový súhlas na obchodné účely, ktorý je účinný po tomto dátume. Dátum začiatku účinnosti súhlasu so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je v texte súhlasu. Tieto zásady sú účinné od 25. 5. 2018 a sú vydané v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( "nariadenie" alebo "GDPR"). Plné znenie zásad spoločnosti TOPNATUR s.r.o. nájdete tu.

informačná povinnosť

Spoločnosť TOPNATUR sro (ďalej len "e-shop"), so sídlom K Teplinám 679, Slušovice 763 15, IČ: 25312871, (ďalej len "Správca"), v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ako "GDPR") spracováva Vami poskytnuté osobné údaje.

E-shop spracováva Vaše osobné údaje len na základe jedného zo zákonných dôvodov spracovania, a to buď:

z dôvodu spracovania osobných údajov ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy, alebo pre uzavretie takejto zmluvy, 

na základe oprávneného záujmu, teda za účelom poskytnutia relevantného obsahu, ktorý bude pre Vás zaujímavý, kedy tieto údaje spracovávame automaticky a pomôcť cookies, 

alebo informovaného súhlasu so spracovaním. Vaše osobné údaje e-shop spracováva predovšetkým za účelom nákupu tovaru a služieb, starostlivosti o zákazníkov a marketingové činnosti.

Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo na uzavretie takejto zmluvy bude e-shop spracovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu. V prípade osobných údajov, ku ktorým bol udelený informovaný súhlas, tak tieto bude e-shop spracovávať po dobu 7 rokov.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu na emailovú adresu info@topnatur.cz alebo listu na kontaktné údaje e-shope podľa bodu 1.

E-shop je oprávnený spracovávať osobné údaje manuálne a automatizovane aj prostredníctvom určených spracovateľov. Aktuálny zoznam spracovateľov poskytne e-shop na vyžiadanie. Osobné údaje budú sprístupnené iba oprávneným zamestnancom e-shopu a spracovateľa, a to len v rozsahu potrebnom na účely spracovania.

Účel zpracování osobních údajů - zasílání novinek

U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost TOPNATUR s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici výhradně pro své vlastní potřeby, a to za účelem nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení, jak rovněž za účelem zlepšení nabídky služeb správce a komunikace mezi správcem a subjektem údajů, a to až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů nebo do doby ukončení činnosti TOPNATUR s.r.o. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice, 763 15, IČ: 25312871.  Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti TOPNATUR s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.topnatur.cz a pro účely internetové reklamy společnosti TOPNATUR s.r.o.

Účel zpracování osobních údajů - zaslání e-booku

U subjektů, které udělily souhlas se zaslání elektronické knihy receptů TOPNATUR prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost TOPNATUR s.r.o. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici výhradně pro své vlastní potřeby, a to za účelem zaslání elektronické knihy receptů TOPNATUR, a to až do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem údajů. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice, 763 15, IČ: 25312871. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies společnosti TOPNATUR s.r.o., které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny. V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme o něm záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných společností TOPNATUR s.r.o., a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek www.topnatur.cz a pro účely internetové reklamy společnosti TOPNATUR s.r.o.

 

Vyhlásenie správcu

Správca prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom na ktorý boli zhromaždené. Zamestnanci správcu alebo inej fyzickej osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy so správcom a ďalšie osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to aj po skončení pracovného pomeru alebo prác. Spoločnosť TOPNATUR s.r.o., spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť TOPNATUR s.r.o. vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

Právo na prístup k osobným údajom

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre TOPNATUR s.r.o. identifikovateľná fyzickou osobou a preukáže TOPNATUR s.r.o. svoju totožnosť, nasledujúce práva. Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti TOPNATUR sro: potvrdenie, či spracováva osobné údaje, informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánované dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov.

So všetkými vyplnenými časťami tohto formulára som bol / a zoznámený / a, všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.