Máte otázky? Zavolajte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

obchodnej spoločnosti TOPNATUR s.r.o.

so sídlom K Teplinám 679, Slušovice 763 15, IČO: 25312871, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 24790 (ďalej len „predávajúci“) na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese https: //www.topnatur.sk/sk

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kupná zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese https://www.topnatur.cz/sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Pokiaľ predávajúci ponúka kupujúcim akúkoľvek akciu, ktorá má alebo bude mať vlastné podmienky, majú podmienky tejto akcie prednosť pred týmito obchodnými podmienkami. Akcia môže byť obmedzená časovo a/alebo množstvom predaného tovaru, prípadne môže mať aj iné ďalšie podmienky a obmedzenia. Predávajúci je oprávnený takúto akciu kedykoľvek zrušiť.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade, že predávajúci bude poskytovať webové rozhranie obchodu aj inom ako slovenskom jazyku, kupujúci berie na vedomie, že sa jedná iba o informatívny preklad av prípade akýchkoľvek nezrovnalostí bude mať vždy prednosť jej slovenské znenie. Predávajúci však nie je povinný poskytnúť kúpnu zmluvu ani obchodné podmienky v inom ako slovenskom jazyku.

Potom, čo kúpnu zmluvu kupujúci s predávajúcim uzavrie, zostane uložená u predávajúceho a nie je kupujúcemu prístupná. Kupujúci však má právo si túto zmluvu písomne ​​vyžiadať, hradí však náklady, ktoré tým predávajúcemu vzniknú.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup kupujúceho alebo inej osoby k užívateľskému účtu a/alebo webovému rozhraniu obchodu.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom (emailovou adresou kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí kupující.

Kupující bere na vědomí, že veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v korunách českých a eurech. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

Na uzavretie kúpnej zmluvy v rámci nákupného procesu najprv zvolí kupujúci na webových stránkach tovar, ktorý chce zakúpiť, a ďalej jeho požadované množstvo. Tento krok potvrdí stlačením tlačidla „Pridať do košíka“. Ak nezvolí kupujúci požadované množstvo, bude mu do košíka pridaný vždy jeden kus alebo iná najmenšia ponúkaná jednotka príslušného tovaru.

Akonáhle kupujúci vykoná vyššie spomínaným postupom výber všetkého tovaru, ktorý má v úmysle zakúpiť, v nákupnom procese pokračuje stlačením tlačidla „DO KOŠÍKA“.

V rámci rekapitulácie objednávky kupujúci uvedie svoje kontaktné údaje a adresu, na ktorú mu má byť tovar doručený, prípadne aj ďalšie informácie potrebné na odovzdanie objednaného tovaru (ďalej len „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami na webovej stránke a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil.

Návrh kúpnej zmluvy vo forme objednávky má platnosť 7 pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny v súlade s článkom 4 (CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY) nižšie.

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky). Pokiaľ kupujúci objednávku nepotvrdí bez zbytočného odkladu, má sa za to, že je objednávka neplatná.

Predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky. Pre vylúčenie pochybností toto potvrdenie o obdržaní objednávky nemôže byť vykladané ako akceptácia ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho.

V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na elektronickú adresu kupujúceho zmenenú ponuku s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko kupujúceho.

Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá až akceptáciou kupujúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená až okamihom, kedy je tovar doručený do miesta určeného kupujúcim a súčasne kupujúcim prevzatý zaplatený. Do doby doručenia potvrdenia o zaplatení kúpnej ceny predávajúcim nemôže byť žiadny úkon predávajúceho vykladaný ako akceptácia ponuky kupujúceho.

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

bezhotovostne platobnou kartou;

iným spôsobom podľa aktuálnej ponuky na webových stránkach

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že za zaplatenie kúpnej ceny sa považuje pripísanie celej čiastky podľa predchádzajúcej vety na účet predávajúceho (prípadne pokiaľ predávajúci umožní platbu pri dodaní tovaru, odovzdaním celej vyššie uvedenej čiastky kuriérovi či na výdajnom mieste zásielkovne).

Ak zvolil kupujúci ako spôsob platenia platbu bezhotovostnou platobnou kartou, postupuje počas platenia podľa krokov oznámených mu v rámci príslušnej internetovej platobnej brány.

Pokiaľ kupujúci hodlá vykonať platbu prevodom na účet predávajúceho, budú mu v rámci potvrdenia o obdržaní objednávky v súlade s čl. 3.10 vyššie, zaslané aj platobné údaje predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný zaplatiť celú výšku kúpnej ceny (vrátane nákladov spojených s balením a dodaním tovaru) do 7 dní odo dňa doručenia týchto údajov.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V súlade s ustanovením § 1829 Občianskeho zákonníka má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru, a to aj od jednotlivej položky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci odovzdá tovar ihneď osobe, ktorá mu ho za predávajúceho odovzdala a ak to nie je možné, je povinný oznámiť odstúpenie od kúpnej zmluvy na elektronickú adresu predávajúceho a zaslať tovar na svoje náklady na adresu TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679 , Slušovice 763 15.

Pri odstúpení od Zmluvy môže kupujúci taktiež využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok.

V súlade s ustanovením § 1836 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy týkajúcej sa tovaru podliehajúceho rýchlej skaze (napr. ovocie, zelenina alebo potraviny živočíšneho pôvodu) alebo pri tovare, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Kupujúci ďalej nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak sa týka tovaru, ktorý bol dodaný v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar úplný av nepoškodenom stave. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a následnom vrátení tovaru kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktorý vznikl v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než ako je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

V prípade platného odstúpenia od kúpnej zmluvy bude cena tovaru (alebo jej pomerná časť) vrátená do 14 dní od vrátenia tovaru (alebo od doloženia, že tovar bol odoslaný v lehote na to určenej podľa týchto obchodných podmienok) na bankový účet, z ktorého kupujúci cenu uhradil.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

Doba dodania tovaru je 3 – 7 pracovných dní. Za manipuláciu s tovarom, ktorý je už v preprave nesie zodpovednosť prepravná spoločnosť (Zásilkovna, Pošta bez Hranic).

Veľké objednávky môžu byť rozdelené do dvoch a viacerých balíkov – dodanie týchto balíkov v rámci jedného závozu nemôžeme garantovať.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo akékoľvek iné následky vzniknuté kupujúcemu na základe alebo v súvislosti s konaním jednotlivých kupujúcich, spôsobu, ktorým webové rozhranie obchodu využívajú, alebo iných okolností vzniknutých na strane kupujúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené vyššou mocou, ani za výpadky webovej stránky.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za plynulý neprerušený, bezchybný a bezpečný chod webového rozhrania obchodu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za reklamu či propagáciu vykonávanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom webového rozhrania obchodu ani zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením.

Predávajúci nezodpovedá za služby poskytované subjektmi odlišnými od Predávajúceho, a to najmä prevádzkovateľov platobných systému uvedených v týchto VOP, alebo doručovateľov (kuriérov), ani za akékoľvek následky ich jednania, či práva a povinnosti s týmito službami spojené.

Dostupnosť tovaru je viazaná na skladové zásoby a predávajúci dostupnosť tovaru negarantuje. V prípade, že nebude možné objednávku z akýchkoľvek dôvodov na strane predávajúceho vybaviť, bude o tom kupujúci informovaný telefonicky a/alebo na elektronickej adrese uvedenej v objednávke.

Kupujúci používa webové rozhranie na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služieb, použitím informácií alebo sťahovaním údajov zverejnených na webovom rozhraní obchodu, tj za chyby, opomenutia, prerušenia, poruchy, oneskorenia, počítačové vírusy, alebo stratu dát kupujúceho alebo iné tretie osoby používajúce webové rozhranie obchodu ani za ďalšie hmotné a nehmotné straty.

Predávajúci tiež nezodpovedá za porušenie VOP, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcim jej zodpovednosť, a to predovšetkým ustanovenia § 2924.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPORU

Ak sa spotrebiteľ domnieva, že bol poškodený na svojich právach alebo že spoločnosť nedostála svojim záväzkom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na spoločnosť prostredníctvom eshop@topnatur.cz.

Ak nebude spor vyriešený v zmysle ods. 1, na základe zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu.

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

U Českej obchodnej inšpekcie, má spotrebiteľ možnosť podať návrh prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetových stránkach Českej obchodnej inšpekcie: https://adr.coi.cz/cs .

Spotrebiteľ môže podať návrh na Českú obchodnú inšpekciu alebo poverený subjekt najneskôr do 1 roka odo dňa, keď uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u predávajúceho prvýkrát.

Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov EÚ, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Návrh tu môže podať iba spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Ak sporné strany nie sú spokojné s kvalitou mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu a domnievajú sa, že v priebehu konania došlo k porušeniu Pravidiel prmimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, môžu podať sťažnosť na adresu Ministerstva priemyslu a obchodu alebo na emailovú adresu adr@mpo.cz.

V prípade cezhraničných sporov spotrebiteľom pomáha v prístupe k príslušnému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov Európske spotrebiteľské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov si strany znášajú samy.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá pre nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho, tj spracovanie a ďalšia správa týchto osobných údajov, sú podľa všeobecného nariadenia (EÚ) 2016/679 (GDPR) obsiahnuté v informačnej povinnosti obchodnej spoločnosti TOPNATUR s.r.o., ktorá je pre potreby spotrebiteľa zverejnená na https:/ /www.topnatur.sk/stranka/podmienky-spracovanie-osobnych-udajov. Úprava pravidiel pre nakladanie s osobnými údajmi kupujúceho teda nie je súčasťou všeobecných obchodných podmienok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany môžu bežnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho či uvedenú kupujúcim v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

Kupujúci súhlasí so zasielaním obchodných oznámení a informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice 763 15, adresa elektronickej pošty eshop@topnatur.cz telefón +420 773 763 534

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 9. 2019